KANARYALARDA KULLANILAN BAZI İLAÇLAR(hh)

Bu bölümde, ilaçlar etken maddelerine göre açıklanmış ve etken maddeyi içeren  ticari preparatlar verilmeye çalışılmıştır. Piyasada bulunan veteriner ilaçları genellikle 1, 10, 100 kg canlı ağırlığa göre veya kanatlılarda uygulanacak toplu tedaviler için yüksek miktardaki su veya yeme katılacak şekilde hazırlanır. Kanaryalar küçük hayanlar olduğu için (ortalama 20 gr canlı ağırlık) bu tip ilaçlar ile uygulanacak tedavilerde doz ayarlaması açısından sorun yaşanmaktadır. Doz ayarlamasının daha kolay olabileceği düşünülerek, daha çok ilgili etken maddeyi (ilacı) içeren beşeri preparatlar verilmeye çalışılmıştır.

İlaç verilecek olan kuşun mümkünse tartılması ve ilacın gerçek ağırlığa göre hesaplanması önemlidir. Ancak, tartma imkanı yoksa kuşun yaklaşık canlı ağırlığı tahmin edilir.

Bu bölümde, bir kanaryanın ortalama canlı ağırlığının 20 gr olduğu düşünülerek dozlar olabildiğince 20 gr canlı ağırlığa göre hesaplanmıştır.

Doz Hesaplaması(hh): Kuşa verilecek olan ilaç miktarı pratik olarak iki basamakta hesaplanabilir.

  1. Basamak:
Verilmesi gereken etken madde miktarı= Kuşun Canlı Ağırlığı (gr) X (1)Önerilen İlaç Dozu
(2)İlacın önerildiği canlı ağırlık (gr)

(1): İlaç dozu, bu bölümde anlatılan ilaçların (etken maddeleri) için verilmiştir.

(2): Bu bölümde anlatılan çoğu ilaçlar için verilen doz 20 gr canlı ağırlığa göre önerilmiştir. Bu nedenle, buraya 20 yazılabilir.

 

 

  1. Basamak:
Kullanılması gereken ticari preparat miktarı= (1)Verilmesi gereken etken madde miktarıX (2)Ticari ilaç birimi
(3)Preparat birimde bulunanan etken madde miktarı

(1): Birinci basamakta bulunan değer yazılır; (2): Kullanılacak olan ticari preparatın etken maddesinin kaç birim içinde bulunduğu birim yazılır (örneğin: 5 ml’de veya 1 kapsülde); (3): Kullanılacak olan ticari preparatın belirtilen birim içinde bulunan etken madde miktarı (örneğin: 125 mg) yazılır.

 

Örnek 1:

Tartılan kuşun 25 gr ağırlığında olduğu ve bu kuşa ağız yolu ile amoksisilin verilmesi gerektiği kabul edeirse, bu kuşa verilmesi gereken miktar aşağıdaki gibi hesaplanır:

  1. Basamak:
Verilmesi gereken etken madde miktarı = (1)25 (gr) X (2)3 Kuşa verilmesi gereken amoksisislin miktarı 3,75 mg olarak çıkmıştır.
(3)20 (gr)

 

(1): Kuşun canlı ağırlığı. (2): Önerilen doz (amoksisilin bölümünde verilmiştir). (3): İlaç, 20 gr canlı ağırlık (amoksisilin bölümünde verilmiştir) için önerilmiştir.

  1. Basamak:

Kullanacağımız ilacın amoksisilinin süspansiyon, 125mg/5ml (5 ml’lik birimde 125 mg amoksisilin içeren süspansiyon) olduğunu kabul edersek:

 

Kullanılması gereken ticari preparat miktarı= (1)3,75 X (2)5 Yapılan hesap sonucunda değer 0,15 çıkar.
(3)125  

(1): 1. Basamakta bulunan değerdir; (2, 3): Kullanılacak olan ilacın 5 ml’sinde(2’ye yazılır) 125 mg(3’e yazılır) etken madde bulunur, bu değerler ilaç propektüsü veya ambalajı üstünde yazar.

Sonuç: 5 ml’sinde 125 mg etken madde bulunan ticari ilaçtan 25 gr canlı ağırlığındaki bir kuş için 0,15 ml kullanılması gerekir. 0,15 ml insülin enjeksiyonu için kullanılan enjektör ile ölçülebilir.

 

 

 

Örnek 2:

Aynı kuşa (25 gr) ağız yolu ile ampisili verilmesi gerekir ise:

 

  1. Basamak:
Verilmesi gereken etken madde miktarı = (1)25 (gr) X (2)3-4 Kuşa verilmesi gereken ampisilin miktarı 3,75-5 mg olarak çıkar.
(3)20 (gr)

 

(1): Kuşun canlı ağırlığı. (2): Önerilen 3 veya 4 mg’dır (ampisilin bölümünde verilen dozdur). (3): İlaç, 20 gr canlı ağırlık için önerilmiştir.

 

  1. Basamak:

Kullanacağımız ilacın 250 mg’lık apisilin kapsül (1 kapsülde 250 mg ampisilin var) olduğu kabul edilirse:

Bu örnekte en uygunu kapsülü bir miktar suda (örneğin 10 ml’de) erittikten sonra hesaplamanın yapılmasıdır. Bu örnek, 1 kapsülün 10 ml suda eritildiği kabul edilerk hesaplanmıştır.

Kullanılması gereken ticari preparat miktarı= (1)3,75-5 X (2)10 Yapılan hesap sonucunda değer 0,15-0,20 ml çıkar.
(3)250  

(1): 1. Basamakta bulunan değerlerden birdir; (2, 3): Bir kapsülü, 10ml suda erittiğimiz için, yaklaşık 10ml’lik süspansyonda 250 ml ilaç bulunur. Bu nedenle 10 (2)’ye  250 (3)’e yazılır.

Sonuç: 250 mg ampisilin içeren kapsülün 10 mg olarak hazırladığımız son halinden 25 gr canlı ağırlığındaki bir kuş için 0,15-0,20 ml verilir.

Amikacin: Gram negatif ve gram pozitif bakterilere etkili bir antibiyotiktir(k). Pseudomonas, staphlococcus ve streptecoccus türü bakterlere karşı kullanılabilir(k). Deri altı, kas içi veya damar içi yolla her 8-12 saatte bir 20 gr’lık bir kuşa 0,3-0,4mg verilir(k).
AmoxicilinB: Bakterisit etkisi güçlü, geniş spektrumlu bir penisilindir. Sindirim kanalından kolay emilir. Üst solunum yolları, üriner, hepatobilier, sindirim ve deri enfeksiyonlarında endikedir. Doz: 7-10 gün süre ile ile uygulanır. 20 gr’lık kuşa GİK 3,0 mg PO veya kas içi yolla GİK 3,0 mg uygulanır(m). İçme suyu ile birlikte 200-400mg/L(k).

 

 

Preparat:

Süspansiyon 125mg/5ml: Alfoxil 100ml, Amosin 100ml, Largopen 80ml,

Süspansiyon 250mg/5ml: Alfoxil 100ml, Amoxicil 100ml, Atoksilin 80ml, Amosin 100ml, Largopen 80 ml,

Tablet 500mg/16 tablet: Alfoxil, Amoxicil, Atoksilin, Amosin, Largopen.

Tablet 1g: Alfoxil 15 tab, Atoksilin 16 tab.

Flakon 250mg: Alfoxil,

Flakon 500mg: Alfoxil, Largopen,

Flakon 1g: Alfoxil, Largopen,

AmpisillinB: Etki alanı geniş ve toksititesi düşük olan bir antibiyotiktir. Kuşlarda çoğu gram (-) patojenlere zayıf etkilidir. Sindirim sisteminden zor emilir ve böbreklerle çabuk atılır. Sindirim isteminin bakteriyel enfeksiyonlarına karşı ağız yolu ile kullanılabilir(k,H).

Doz: 8-10 gün uygulanır. 20 gr’lık kuşa 8-12 saat ara ile 3,0-4,0mg PO(h) veya 1 litre içme suyuna 1000-2000 mg katılarak verilir(k). Kas içi yolla 20 gr’lık kuşa GİK 3,0mg uygulanır(h).

Preparat:

Süsp. 125mg/5ml: Ampisina 80ml, Negopen,

Süsp. 250mg/5ml, 80ml: Alfasilin, Ampisina, Makrosilin, Negopen,

Tab 500mg, 16 tab: Makrosilin, Neosilin, Negopen 12-16 tab,

Tab 1g 16 tab: Alfasilin, Ampisina,

Kapsül 250mg: Ampisina 16 kap,

Kapsül 500mg, 16 kapsül: Alfasilin, Ampisina,

Flakon 250-500mg-1gr: Alfasilin, Ampisina.

Azithromycin: Hücre içi enfeksiyona neden olan Toxoplasma, Plasmodium, Chlamydophila ve Cryptosporidium’a karşı kullanılabilen bir antibiyotiktir(k).

Doz: 24 saat ara ile ağız yolundan 20 gr’lık kuşa 0,85-0,90mg dozunda verilir(k).

Cephalexin (Keflex): Stafilokok, streptokok, diplokok, pnömokok, klostridium, korinebakterium, proteus ve bazı aerobakter enfeksiyonlarına karşı kullanılan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir(a). Staphlococ türü bakteriler tarafından oluşturulan dermatitislerde kullanılabilir(k). Sulu çözeltisi dayanıksızdır(a). Doz: 6-8 saat ara ile 20 gr’lık kuşa 0,8-2mg dozda ağız veya kas içi yolla uygulanır(k).

PreparatB:

Tablet: Maksipor (0,5g 16 tab, 1g 10 tab); Sef (500mg, 16 tab).

Süspansiyon (250mg/5 ml): Maksipor 100ml; Sef 80ml.

Cefotaxsin sodyum: 20 gr’lık kuşa GİK 2mg, 7 gün uygulanır (h).

PreparatB:

Flakon 0,5 ve 1g: Betaksim, Claforan, Deforan, Sefoksim, Sefotak, Taxocef.

Flakon 0,5, 1 ve 2g: Doksetil, Sefagen

Chloramphenicol: Geniş sprektrumlu bir antibiyotiktir(a). Özellikle salmonella, pastrella, coli basil, mikoplasma, leptospira ve kronik solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı kullanılabilir(a).

Doz: 20 gr’lık kuşa 2-4mg ağızdan veya 1 litre içme suyuna 100-200mg katılarak verilir(j,k).

PreparatB:

Kapsül 250mg: Armisetin 12 ve 24 kapsül; Kemicetine 12 kapsül.

Süspansyon: Armisetin 125mg/5ml, 100ml; Kemicetine 125mg/5ml, 100ml; Süperklorin 218mg/5ml, 50 ve 100ml;

Süksinat flakon (1g/flakon): Kemicetine; Klorasüksinat.

Chlortetracycline: Geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Chlamidya, pastorella, şigella, salmonella, mikoplazma, kolibasil, leptospira, streptekok, stafilokok ve bazı büyük viruslara etkir(k). Besinlerde yüksek düzeyde kalsiyum, magnezium, demir ve kazeinin yüksek düzeyde bulunması halinde orall yolla emilimi azalır(a). Sindirim kanalı florasında değiikliğe neden olur(a). Sindirim kanalı florası tarafından sentezlenen B vitamileri ile K vitamini yetmezliği ve mantar enfeksiyonu olasılığı artar(a). Bu nedenle oral yolla chortetraciycline sağıtımı uygulanırken B grubu vitamnler ve antifunga ilaçların da birlikte verilmesinde yarar vardır(a).

Doz: Kanarya ve çoğu psittacinelerde1 litre içme suyuna 1,0-1,5g katılarak verilir(k).

Preparat:

DoxycyclineB: Kanatlılarda özellikle Chlamidya, E.coli ve mikoplazma enfeksiyonlarına karşı kullanılır. Besinlerde kalsiyum, magnezium, demir ve kazeinin yüksek düzeyde bulunması halinde orall yolla emilimi azalır(a,k). Sindirim kanalı florasında değişikliğe neden olarak sindirim kanalı florası tarafından sentezlenen B vitamileri ile K vitamini yetmezliği ve mantar enfeksiyonu olasılığı artar(a). Bu nedenle oral yolla doxycycline sağıtımı uygulanırken B grubu vitamnler ve antifunga ilaçların da birlikte verilmesinde yarar vardır(a).

Doz: 1 litre içme suyuna 250mg katılarak verilir(k).

Preparat:Kapsül 100mg: Doksin 8 kapsül, Monodoks 14 kap, Tetradox 14 kapsül.

Enrofloxacin: Duyarlı gram (+) ve gram (-) bakterilere etki eden geniş spektrumlu bir antibiyotiktit. Doz: 5 gün süre ile kas içi veya ağızdan 20 gr’lık kuşa 24 saat ara ile 0,3mg(f) veya 1 litre içme suyuna 200mg katılarak verilir(k).

Preparat:

Eritromisin: Gram (+) bakteriler ve mycoplasma’ya karşı kullanılır (k). Bazı byük viruslara karşı da etkilidir(a). Kas içi uygulamada kas nekrozuna neden olabilir (k).

Doz: Kanaryalarda ve çoğu türlerde 1 litre içme suyuna 125mg katılarak verilir(k).

GentamisinB: Oral yolla çok az emilir. Bu nedenle sistemik enfeksiyonlarda oral yolla kullanılmaz. Nefrotoksik etkisi vardır, 2,5-5 mg/kg q8-12 saat üstündeki dozlardan kaçınılmalıdır (k).

Doz: 20 gr’lık kuşa kas içi yolla 12 saatte bir 0,1mg, 5 gün (f). Bağırsak enfeksiyonlarında 8-24 saat ara ile ağızdan 0,8mg dozda uygulanır(k). Oftalmik formu, 8 saat ara ile burun delikleri ve göze 1-2 damla damlatılabilir(k,HH)

Preparat:

Ampul (20mg, 1 ampul): Genta; Genthaver; Gentamisin;

Ampul (40mg, 1 ampul): Genmisin; Genta; Genthaver; Gentreks; Gentamisin;

Ampul (80 mg, 1 ampul): Genmisin; Genta; Genthaver; Gentreks; Gentamisin;

Ampul (120mg, 1 ampul): Genta; Gentreks;

Ampul (160mg, 1 ampul): Genta; Gentreks;

Kanamisin: Stafilokok, streptekok, kolibasil, salmonella, klepsiella ve proteuslara etkir. Sindirim kanalından emilmez. Bu nedenle ağız yolu ile sindirim kanalının proteus ve kolibasil enfeksiyonlarına karşı kullanılır(a). Kas içi yolla çabuk emilir.

Doz: 20 gr’lık kuşa kas içi yolla 12 saat ara ile 0,2-0,4mg uygulanır(k).

Linkomisin: Gram (+) bakterilere etkilidir(a). Pododermetitis, kronik dermatitis, kas ve kemik enfeksiyonları ve mycoplasmosise karşı kullanılır (a,k).

Doz: Kanaryada 1 litre içme suyuna 100-200 mg; 5-7 gün(k).

Preparat:

MetronidazolB: Trikomonas ve histomonoz’a karşı etkilidir(a). Anaerob bakterilere karşı da etkilidir(a). Giardia, Histomonas meleagridis ve Trikomonas gallinea için 1 lite içme suyuna 100mg katılarak 8 gün uygulanır(k). Not: İspinozlarda kullanılmaz.

 

PreparatB:

Tablet: Flagyl 500mg/20 tab; Nidazol 250-500mg/20 film tab; Metrajil 250mg/20 tab;

Süspansyon: Flagyl 125mg/5ml, 120ml; Nidazol 50-200mg/5ml, 100ml; Metrazol 125mg/5ml, 120ml.

Neomisin: Stafilokok, streptekok, kolibasil, salmonella, klepsiella ve proteuslara karşı etkili bir antibiyotiktir(a). Sindirim kanalından çok az emilir, bu nedenle sindirim sistemi enfeksiyonlarında ağızdan kullanılabilir(a,k).

Doz: 1 litre içme suyuna 80-100mg nemisin katılarak uygulanır(k).

Oxytetracycline : Bakteriostatik etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Gram (+) ve gram (-) bakteriler, aktinomiset, protozoa, riketsiya, mikoplazma, klamidya ve bazı büyük vüruslara karşı aktiftir. Besinlerde kalsiyum, magnezium, demir ve kazeinin yüksek düzeyde bulunması halinde orall yolla emilimi azalır(a). Sindirim kanalı florasında değişikliğe neden olarak B vitamileri ile K vitamini yetmezliği ve mantar enfeksiyonu olasılığını artırır(a). Bu nedenle oral yolla oxytetraycline sağıtımı uygulanırken B grubu vitaminler ve antifungal ilaçların da birlikte verilmesinde yarar vardır(a).

Doz: Kanatlılardaki oral dozu 100-600mg/kg yeme 5 gün veya 100-300mg/Litre suya 3 gün (kalsiyum ile birlikte verilmez). Kas içi veya deri altı yolla 12-24 saat ara ile 15-50mg/kg dozda uygulanır(k). Kas içi uygulamaları nekroza neden olabilir (k).

PiperasilinB: Geniş spektrumlu yarı sentetik penisilinlerdendir. Gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı nisbeten geniş antibakteriyel spektrum gösterir. Özellikle pseudomonaslara karşı etkilidir. Doz: Kas içi yolla  4-8 saat ara ile 200 mg/kg, 7 gün(k).

Praparat: Flakon: Pipraks 2g, 1 flakon.

Spectinomycin: Kolibasilloz, salmonelloz, pastorelloz, synovit ve enfeksiyöz sinüzitlerde kullanılır(a).

Doz: 1 litre içme suyuna 200-400mg katılarak 5-7 gün uygulanır(k).

TetrasiklinB: Geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Besinlerde kalsiyum, magnezium, demir ve kazeinin yüksek düzeyde bulunması halinde orall yolla emilimi azalır(a). Sindirim kanalı florasında değiikliğe neden olur(a). Sindirim kanalı florası tarafından sentezlenen B vitamileri ile K vitamini yetmezliği ve mantar enfeksiyonu olasılığı artar(a). Bu nedenle oral yolla tetraciycline sağıtımı uygulanırken B grubu vitamnler ve antifunga ilaçların da birlikte verilmesinde yarar vardır(a). Chlamidya, pastörelloz, mikoplazmoz, kronik solunum yolu enfeksiyonu, salmonelloz, enterit, omfalit vb hastalıklara etkir.

Doz: İS 400mg/1L su’ya, 3-5 gün, çözelti günde 2-3 kez yenilenir (a). Oral dozu 20 gr’lık kuşa 8 saat ara ile 1mg’dır.

Preparat: Tetra 250-500 mg/16 kapsül; Tetralet 500mg/8-16 kapsül; Tetramin 250mg/20 kapsül.

Tiamulin: Mikoplazmosise karşı kullanılır. Oral 3,5mg/100 gr, günde 1 kez verilir.
Trimethoprim /sulphamethoxazoleB: Solunum, sindirim ve ürüner sistem enfeksiyonlarında kullanılır.

Doz: Oral yolla 20 gr’lık kuşa 24 saat ara ile 0,2-1,0mg/kg dozda 7 gün süre ile verilir(k).

Preparat:

Tablet (400mg Sulfamethoxasole+ 80mg Trimethoprim, 30 tablet): Bactrim;  Bacton; Kemoprim; Mikrosid; Metoprim;  Septrin;

Fort Tablet (800mg Sulfamethoxasole + 160mg Trimethoprim, 20 tablet): Bactrim; Bacton; Bibakim; Kemoprim; Mikrosid; Metoprim; Septrin;

Süspansiyon (200mg Sulfamethoxasole +  40mg Trimethoprim /5ml, 100ml): Bactrim; Bacton; Bibakim; Kemoprim; Mikrosid; Metoprim; Septrin;

Ampul (400mg Sulfamethoxasole+ 80mg Trimethoprim, i.v):  Bactrim 1X5ml; Septrin 10X5ml;

Tylocine: Özellikle mikoplazma enfeksiyonlarına karşı kullanılır(a). Chlamidophila ve Pastorella’laa karşı da etkilidir(k).

Doz: 1 litre içme suyuna 250-400mg katılarak 5 gün uygulanır(a,k). Kas içi yolla uygulanırsa aşırı irritasyona neden olabilir(k).

Acyclovir: Herpes viruslara karşı etkilidir(k). Preparat: Zovirax.

 

ANTİMİKOTİK İLAÇLAR

Asetic acid (sirke): Mide bağırsak maya enfeksiyonlarına karşı1 litre içme suyuna 16 ml katılarak uygulanır(k).
Enilconazole:Kanaryalarda deri dermatoptosisine karşı 1 litr içm suyuna20mg katıarak uygulanır(k).
FluconazoleB: Lokal ve sistemik kandidiozis ve aspergilloz sağıtımında oral günde 1 kez 0,4mg/100gr dozda 7-10 gün kullanılır. Regurgitasyona neden olabilir. Cryptosporidiyosis sağıtımı için günlük 0,8 mg/100gr dozda 1 ay kullanılır.

Praparat:

Kapsül: Candidin 150mg/1 kapsül; Candidin Dermatolojik Kapsül 150 mg/ 2 kapsül; Flurit 150 mg/1-2 kapsül; Triflucan 100mg/7 kapsül; Fluzole 50-100mg/7 kapsül ve 150mg/1-2 kapsül; Trizole 50-100mg/ kapsül ve 150mg/1 kapsül; Flucoral 150mg/2 dermatolojik kapsül; zolax 50-100-200mg/7 kapsül ve 150mg/1-2 kapsül; Kandizol 150mg/2 dermatolojik kapsül; Gynoflazol 150mg/1 kapsül; Fungan 150mg/2 dermatolojik kapsül ve 150mg/1 kapsül.

Iodin: Ağız veya deri candidiasisinde lokal olarak kullanılır(k).
İpronidazole (soluble powder): Trikomoniazis, giardiyozis ve histomoniazise karşı suya karıştırılarak kullanılır. 1 litre suya 120mg karıştırılarak 7 gün verilir.    
İtraconazoleB: Aspergilloz, superfisial kandidioz ve dermatofitozis sağıtımında kullanılır. Merkezi sinir sistemi enfeksiyonunda fluconazole tercih edilir.

Doz: 12 saat ara ile ağızdan 5-10mg/kg dozda, 4-5 hafta süre ile verilir(k).

Praparat: Funit 100mg/ 4 kapsül; Funit 100mg/15-30 dermatolojik kapsül; İtraspor 100mg/4-15 ve 28 kapsül; Sporex 100mg/4 mikropelet kapsül; Sporex 100mg/15 dermatolojik mikropelet kapsül.

KetoconazoleB: Itraconazole göre daha toksiktir(k). Şiddetli ve tekrarlayan kandidioziste kullanılır.

Doz: 1 litre içme suyuna 200mg katılarak 7-14 gün süre ile uygulanır. Yüksek dozlarda (20mg/kg’ın üstünde) kullanılırsa regurgitasyona neden olabilir(k). Regurgitasyon görülmesi durumunda tedaviye 1-2 gün ara verildikten sonra yeniden başlanır(k).

Praparat:

Tablet (200mg): Fungoral 10-30 tablet; Ketoral 10-30 tablet; Nizoral 10-30 tablet; Ketoderm 10 tablet.

Krem (%2): Fungoral 5 gr; Ketoral 40gr; Nizoral 30gr; Ketoderm 30gr; Konazol 30 gr.

Şampuan (%2): Fungoral 100ml; Ketoral 100ml; Nizoral 60ml;Konazol  100ml.

NistatinB: Antifungal etkili bir antibiyotiktir(a). Genelde lokal uygulamaya elverişli bir bileşiktir(a). Antibiyotik kullanımı ile birlikte veya antibiyotik kullanımı sonucunda oluşan kandidiyozise karşı kullanılır. Sindirim sisteminden çok az emilir(a). Lezyonla temas ettiğinde etkisini gösterir. Sindirim sistemi kandidiosisine karşı 1 litre içme suyuna 1000000IU veya 1 kg kuru yeme 200000IU katılarak verilebilir(k).

Preparat: Süspansiyon, 100 000 IU/ml, 48 doz: Fungostatin; Mikostatin.

 

ANTİPARAZİTER İLAÇLAR

Carbaryl (toz): Ektoparazit sağıtımında kullanılır. Kuş üzerine ince tabaka oluşturacak şekilde uygulanır. Bitki ilaçlamada kullanılan el püskürtücüleri de kullanılabilir.
Chlorsulon: Psittacine’lerde trematot ve tenya sağıtımında oral, 2mg/100 gr dozda GBK, 2 hafta ara ile 3 uygulama.
Crotamiton (krem): Knemidokoptes ve diğer akarların sağıtımında bölgeye sürülerek uygulanır. Not: Tüylü alanlara uygulamaktan kaçınılır.
Dimetridazole: Histomonas, Trichomonas ve Giardia,lara karşı kullanılır(a, k). Perde ayaklılar ile güvercinler bu bileşiğe karşı duyarlıdır(a,k).

Doz: 1 litre içme suyuna 100mg katılarak 5-15 gün süre ile verilir(a,k).

Fenbendazole: Askaridiyazise karşı çoğu cinste oral 3,5 mg/100 gr, 1 kez verilir, 10 gün sonra tekrarlanır. Trematot ve Capillaria sağıtımı için günde 1 kez 3 gün verilir(k). Not: Tüy dökme ve yavrusuna baktığı dönemde verilmez. Sakalarda taşlık parazitlerine etkilemez.
Ivermectin: Nematot ve dış parazitlerin (uyuz, bit) etkir(a,k). Hemen kullanılmak üzere  damıtıksu ile karıştırılbilir(k).

Doz: Genel dozu 0,2mg/kg’dır. Kanaryalarda deri altı veya doğrudan deriye damlatılarak tek  doz halinde kullanılır(k). İstenilen sonuç alınmnamaz ise aynı doz 4 gün sonra tekrarlanır(k).

Preparat: Noromectine Liquide (0,8mg/ml ivermectine).

LevamizoleB: Çoğu gastrointestinal ve askaridioza karşı etkilidir(k). Ascaridia ve Capillaria’ya karşı %95-100 etkilidir.

Doz: 1 litre içme suyuna 100-200mg katılarak 3 gün süre ile verilir(k). %13,65’lik enjektabl çözeltisinden 3,5ml/litre içme suyuna 1-3 gün; çoğu cinse 0,65mg/100g im, sc, 10-14 gün sonra tekrarlanır.

Preparat:

Draje 40mg: Helmazol 6 draje, Sitraks 6 draje.

Tablet 40mg: Paraks 6 tab.

Şurup 40mg/5ml (8mg/ml): Paraks 30ml, Sitrax 30ml.

Mebendazole: Nematosit ve sestosit olarak etkir(a). Parazitler, uygulamadan 2-3 gün sonra atılır(a). Askaris, Heterakis, Capillaries ve Syngamoza karşı kullanılır(a).

Doz: 20 gr’lık kuşa 12 saat ara ile 0,2mg dozda 5 gün ağızdan verilir(k).

MetronidazolB: Antiprotozoonal etkili bir bileşiktir(a). Giardia, Histomonas, Trikomonas ve Spironucleusa karşı kullanılır(k).

Doz: 1 litre içme suyuna 100mg katılarak 8-10 gün süre ile verilir(a,k).

Praparat:

Oral süs. (125mg/5ml, 125ml): Flagyl, Metrazol.

Oral süs. (50-200mg/5ml): Nidazol 100ml.

Tablet (20 tab): Flagyl 500mg, Nidazol 250-500mg, Metrajil 250mg.

Praziquantel: Tenyalara karşı tek doz halinde ağızdan 5-10mg/kg verilir, aynı doz 2-4 hafta sonra tekrarlanır(k). Not: Ötücü kuşlar ve güvercinlerde anormal tüylerin çıkmasına neden olabilir.

Preparat: Warmtal Plus tab. (50mg praziquantel+144mg pirantel pomaat)

PyrantelB: 100mg/kg’lık PO dozu Ascaridia ve Capillaria’ya  %95-100; Heterakise karşı %0-80 etkilidir.

Preparat: Süspansiyon 250mg/5ml (50mg/ml): HRT 15-20ml, Kontil 15ml, Pirantel 10ml, Pirantrin 15ml.

Pyrethrin (sprey): Ektoparazit sağıtımında sprey veya toz şeklinde kullanılır.   
Ronidazole: Trikomonas ve histomonaza karşı kullanılır(a).

Doz: 1 litre içme suyuna 400mg veya 1 kg yeme 400mg katılarak 5-7 gün süre ile verilir(k).

Rotenone (krem): Knemidokoptes ve diğer deri akarlarının sağıtımında kullanılır. Hasta bölgeye 1 hafta ara ile 4 kez uygulanır.
Sulfachloropyridazine: Koksidiyoza karşı etkinliği ile tanınan bu sulfonamid aynı zamanda gram pozitif ve özellikle gram negatif baktrilere de karşı da etkir(a).

Doz: 1 litre içme suyuna 150-300mg katılarak 3-6 gün süre ile verilir(a,k).

Sulhachlor: Isospora serini etkenine karşı 150mg/1litre suya katılarak tüy değişimi tamamlanıncaya kadar haftada 5 gün verilir (m).
ThiabendazoleB: Ascaridiosa karşı PO 2mg/100gr, tek doz. Syngamus trachea için 5-20mg/100gr, 7-10 gün (f).
Toltrazuril: Koksidiyoz a karşı kullanılır.

Doz: 1 litre içme suyuna 75mg katılarak haftada 2 gün, 4 hafta verilir(k). Isospora serini etkenine karşı koruyucu olarak 2mg/1litre suya katılarak tüy değişimi tamamlanıncaya kadar haftada 2 gün verilir (m).

 

ANESTEZİK ve ANALJEZİKLER

Diazepam: Çoğu cinste sedasyon, trankilizasyon, nöbet hali ve iştah uyarmada kullanılır.

Doz: 0,25-0,50mg/kg, im veya 0,50mg/kg dozda ağız yolu ile verilir(k). Ketamin veya phenobarbitolle kombine edilebilir. Steril tuzlu su ile sulandırılabilir.

PreparatB: (yeşil reçete ile satılır.)

Ampul (10mg): Diapam 10X2ml; Diazem 10X2ml.

Draje (2-5mg): Diapam 50 draje.

Kapsül 2-5-10 mg: Diazem 25 kapsül.

KetaminB +Rompun: 30 gram CA için 100mg/ml ketaminden 0,015 ml +  20mg/ml rompundan da 0,015 ml İM uygulanır. Not: Psitacine’lerde kardiak depresif etkisinden dolayı kullanımı sınırlıdır(n).
KetaminB: 12-20 mg/kg, im.

Praparat: BKetalar 50mg/ml, 10 ml.

 

BAZI İLAÇ DOZLARI

Calphosan: 0,25-0,5 mg/kg İM.
Deksametazon: 8-24 saat ara ile 2-4mg/kg sc, im, iv(k).

PreparatB:

Ampul (4mg/ml): Dekort amp. 1X2ml; Onadron 4 mg/1 amp;

Tablet: Dekort tablet 0,5-0,75 mg, 20 tablet; Deksalon tablet, 0,75 mg, 20 tablet.

Göz-Kulak Damlası (1mg/1ml, 5ml): Dekort damla, 5mg/ml; Onadron damla; Dexacom damla; Dexa-Sine damal; Spersadex.

Laktatlı Ringer: Dehidrasyonda PE dozu 0,1-0,2 ml/30 gr’dır.
PrednisoloneB: 2 mg/kg, im veyaiv.

Praparat:

Tablet 5mg: Deltacortil; Neocorten;

Ampul: Prednisolon 25mg, 5X1ml.

TestesteronB: Tüy ve ses bozuklukları için kullanılır(a). Ayrıca spermatogenesisi uyarmak için de kullanılabilir(k).

Doz: Haftada 1 kez 8,0-8,5mg/kg dozda im olarak kullanılır(k).

Preparat: Sustanon-250 (1X1 ampul): Testesterone propionat 30mg; Testesterone phenpropionate 60 mg; Testesterone isocaprote 60 mg; Testesterone decanoat 100mg.

 

Kısaltmalar:

B: Beşeri preparatı vardır;

GBK: Günde bir kez.

GİK: Günde İki Kez.;

İS: İçme Suyunda, (Not 1: içme suyuna katılan ilaçlar kural olarak günlük hazırlanmalıdır.  Not 2: su içemeyecek kadar hasta olan hayvanlar için başka bir yöntem denenmelidir.)

L: Litre

Oral: Ağızdan.

PO: Ağızdan.

YK: Yeme Karıştırılarak;

Kucukbahar.com 2018-03-16T22:11:21+00:00